Om oss

Akropol är privata bostadsföretag som via dotter och intressebolag äger och förvaltar fastigheter.

Akropolgruppen omfattar:

- Akropol AB

- Akropol Förvaltning AB

- Akropol Förvaltning Lund AB

- Fastighetsbolaget Akropol AB

- Fastigheten Arrendatorn 

- Occom Granen AB

 

Vi har lägenheter och lokaler i västra Skåne.
Våra hus finns i Malmö, Lund och Kävlinge.

V¨r förvaltning bygger på närhet till kunden vilket syftar till att skapa trygghet och trivsel. Genom en nära kunddialog skapas prisvärdhet samt hög kvalitet. Allt detta för att skapa långsiktiga relationer där människor trivs.

Akropol har som fastighetsägare och förvaltare ett ansvar att arbeta för en hållbar utveckling med minskad klimatpåverkan. Detta innebär bland annat att aktivt arbeta med att få ned energianvändningen.

För ytterligare information eller kontakt klicka på KONTAKT i menyn samt skicka ett mail oss.


Att bo i ett hus med många lägenheter/familjer kan ge upphov till konflikter. Därför är det viktigt att du och dina grannar visar hänsyn till varandra. För att underlätta samvaron och höja trivseln har vi formulerat följande Trivselregler.
 
Hyresgästen förbinder sig att:
·         inte spela musik i lägenheten eller på annat sätt uppträda så att störningar uppkommer för kringboende
·         vid inflyttning och andra tillfällen inte spika eller borra i lägenheten mellan klockan 20.00 - 07.00 vardagar respektive 10.00 lördag, söndag och andra helgdagar.
·         undvika störande vattenspolning i lägenheten: särskilt mellan kl 23.00 och 06.00
·         inte röka i husets allmänna utrymmen
·         inte köra bil eller annat fordon inom fastigheten så att fara, störning eller annan olägenhet uppkommer samt att endast parkera bil eller annat fordon inom fastigheten på anvisade parkeringsplatser
·         inte vid något tillfälle hålla s.k. kamphund i lägenheten eller fastigheten i övrigt, att i övrigt hålla tillsyn över hund, katt eller annat husdjur så att husdjuret inte orsakar störningar, skadar eller förorenar lekplatser och trädgårdsytor eller utrymmen i huset och att husdjuret inte springer lös inom fastigheten samt att inte inom fastigheten lägga ut mat till djur
·         också i övrigt se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i boendet och att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten samt att tillse att detta också följs av hushållsmedlemmar, gäster eller annan som hyresgästen inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning
·         inte utan särskilt tillstånd av hyresvärden installera tvätt- diskmaskin eller köksfläkt och att vid installationen efter sådant tillstånd, utföra installation på ett fackmässigt sätt, att utöva tillsyn och kontroll av maskinen med vattenanslutningar och dylikt samt att vid varje tillfälle efter användandet stänga av vattnet till maskinen
·         inte utan särskilt tillstånd från hyresvärden uppsätta parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser eller dylikt och att vid uppsättandet av parabolantenner, utomhusantenner m m efter sådant tillstånd, följa monteringsanvisningar och regler som hyresvärden anger
·         inte utan särskilt tillstånd av hyresvärden placera föremål i entré, trapphus, vinds- och källargångar samt att med hänsyn till brandfara m m inte belamra lägeheten, vinds- eller källarkontor
·         följa regler och anvisningar för bokning och användning av tvättstuga samt att följa regler och anvisningar för sopnedkast, grovsopor och miljöstuga
·         inte utan särskilt tillstånd från hyresvärden ändra lägenhetens fasta inredning eller utrustning samt att inte göra inrepp eller förändring i lägenhetens vatten-, värme- eller elsystem
·         hålla balkong och altan fri från snö och is, att inte lämna fönster eller dörr öppen så att vatten- eller frysskada kan uppkomma, att inte utan särskilt tillstånd av hyresvärden placera blomlåda eller dylikt på utsidan av fönster, balkong- eller altanräcke samt att inte grilla på balkong, altan eller utomhus i närheten av huset
·         inte i diskho, handfat eller talettstol spola ned vätskor (t. ex. matolja) eller föremål som kan orsaka stopp i fastighetens avlopp
·         snarast till hyresvärden anmäla fel eller brister som uppkommer i lägenheten samt förekomst av ohyra och skadeinsekter i lägenheten
·         teckna hemförsäkring för lägenheten samt att vidmakthålla sådan försäkring under hyresförhållandet